Predaj slovenských cenných papierov

Spoločnosť RM–S Market, o. c. p., a. s. sa pri obstarávaní predaja cenných papierov/akcií, riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

Klient navštívi našu pobočku (adresy pobočiek sú uvedené na stránke kontakt), kde uzavrie s našou spoločnosťou komisionársku zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov.

K uzavretiu zmluvy klient musí predložiť nasledujúce doklady:

  • platný občiansky preukaz,
  • pri požiadavke poukázať peňažné prostriedky za predaj cenných papierov na účet, musí klient uviesť číslo účtu, na ktorý chce, aby mu boli peniaze poukázané,
  • plnomocenstvo s úradne overeným podpisom, v prípade zastupovania inou osobou.

Pre vyplnenie obchodného pokynu je dôležité poznať identifikácie cenného papiera (je uvedená na výpise zo Strediska cenných papierov SR; odporúčame priniesť so sebou posledný aktuálny výpis zo Strediska cenných papierov SR) a to:

  • názov cenného papiera/akcie,
  • ISIN cenného papiera,
  • počet kusov

Za podanie obchodného pokynu zaplatíte na obchodnom mieste v hotovosti poplatok v zmysle platného cenníka. Poplatky za ostatné služby – za služby, ktoré si účtuje Stredisko cenných papierov SR, služby účtované Burzou cenných papierov v Bratislave, a. s. a komisionárska odmena, Vám budú odrátané z celkovej sumy za predaj cenných papierov.

Obchodný pokyn na predaj cenných papierov bude podaný a realizovaný na trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.

Peňažné prostriedky Vám budú poukázané na účet alebo poslané poštovou poukážkou podľa Vášho určenia do 20 dní od vysporiadania obchodného pokynu.

V prípade, že ste naším klientom, t. j. máte s nami uzavretú platnú komisionársku zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov, môžete zadať pokyn na obstaranie predaja cenných papierov elektronickou poštou. Na tomto spôsobe zadávania pokynu sa musíte s našou spoločnosťou písomne dohodnúť.

Bližšie informácie na obchod@rmsmarket.sk.

Úvodná stránka       Kontaktujte nás       Fórum